• 鬼压床

  • 状态:HD
  • 类型:
  • 主演:
  • 年代:2021
  • 地区:越南

简介:Bóng ?è là hi?n t??ng có tên ti?ng Anh là sleep paralysis (ch?ng li?t than khi ng?), là tình tr?ng toàn than có c?m giác kh?ng c? ??ng ???c dù tinh th?n v?n t?nh táo. Tuy r?t nhi?u ng??i ?? t?ng tr?i qua, ?ay v?n ???c xem là m?t hi?n t??ng gay tò mò và ??y bí ?n.

评论

  • 评论加载中...
--== 选择主题 ==--